برجستگی پشت پاشنه پا
پامطالب

برجستگی پشت پاشنه پا

خانهپابرجستگی پشت پاشنه پا برجسته شدن پشت استخوان پاشنه در محل اتصال تاندون آشیل را تغییر شکل هاگلاند Haglund’s deformity…
فهرست