2,551
3 دقیقه

سندرم خروجی قفسه سینه (TOS) عبارت است از مجموعه ای از علایم و نشانه ها در اندام فوقانی که به علت تحت فشار قرارگرفتن شبکه براکیال (شبکه بازویی) یا عروق ساب کلاوین (شریان و ورید زیرترقوه ای) و یا هر دو ایجاد می گردد. عروق سابکلاوین (Subclavian vessels) و طناب های شبکه بازویی (Brachial plexus) از زیر کلاویکولا و از روی دنده اول عبور می کنند.

عضله سابکلاویوس (عضله زیرترقوه ای) در حفاظت از این عناصر عصبی-عروقی (نوروواسکولار) نقش دارد. جهت شناخت این سندرم باید اطلاعات آناتومی درارتباط با مثلث اسکالن، وضعیت استخوان کلاویکولا (ترقوه)، دنده اول، کوراکویید یا زایده غرابی استخوان کتف (اسکاپولا)، عضله پکتورالیس مینور (عضله سینه ای کوچک)، عضله سابکلاویوس (عضله زیرترقوه ای)، شبکه بازویی و عروق سابکلاوین داشت.

نشانگان خروجی قفسه سینه در زنان شایع تر از مردان است. بیمارانی که دچار سندرم خروجی قفسه سینه می گردند به علت درگیری شبکه بازویی در بیشتر موارد،علایم نورولوژیکی را به صورت درد گردن، درد و اختلالات حسی همانند سوزن سوزن شدن و کرختی در اندام فوقانی گزارش می دهند که در اغلب موارد در مسیر داخلی بازو، ساعد و دست ایجاد می گردد. درگیرشدن عروق ساب کلاوین که منجربه سندرم خروجی قفسه سینه گردد کمتر اتفاق می افتد. به طورکلی در این سندرم، بیش از ۹۰ درصد با علایم نورولوژیکی و کمتر از ۱۰ درصد با علایم عروقی همراه می گردد.

نواحی آناتومیکی درگیر

شبکه بازویی (شبکه براکیال) و عروق زیرترقوه ای (شریان سابکلاوین و ورید سابکلاوین) از سه منطقه آناتومیکی عبور می کنند که احتمال تحت فشار قرارگرفتن آنها در این نواحی وجود دارد.

این سه ناحیه در ارتباط با سندرم خروجی قفسه سینه شامل:

مثلث اسکالن (Scalene triangle) یا فضای بین اسکالن (Interscalene space). راس این مثلث در بالا و قاعده آن در پایین است و اضلاع آن شامل عضله اسکالن جلویی (Anterior scalene muscle, or Scalenus anticus muscle)، عضله اسکالن میانی (Middle scalene muscle) و دنده اول است.

دو عضله اسکالن جلویی و میانی در پایین به دنده اول متصل می گردند.

علل سندرم خروجی قفسه سینه

وضعیت بدنی غیرطبیعی یا پوسچر ابنرمال مانند شانه های رو به جلو، وضعیت سر و گردن رو به جلو، کایفوز (افزایش تحدب ستون فقرات سینه ای)

شکستگی های ترقوه (کلاویکولا) که ممکن است باعث تغییر اندازه مدخل قفسه سینه گردد

جوش خوردگی نامناسب به دنبال شکستگی دنده اول

فعالیت های تکراری به خصوص حرکت استخوان بازو در بالای سر (مثلا در ورزش هایی همانند شنا و تنیس و شغل هایی چون نقاشی و نجاری)

پایین کشیده شدن شانه ها به هنگام حمل اشیاء سنگین

اختلال در عملکرد عضلاتی چون تراپزیوس (ذوزنقه)، لواتور اسکاپولا (بالا برنده کتف)، رومبویید ماژور (لوزی شکل بزرگ) و رومبویید مینور (لوزی شکل کوچک) که منجربه ضعف و آتروفی آنها گردد.

بندهای سفت روی شانه

حمل کیف های سنگین که بند آنها روی شانه قرارمی گیرد

پایین بودن مفصل آکرومیوکلاویکولار که در خانم ها شایع تر است

چسبندگی های عصب به عضله

آسیب های عضلانی نواحی گردن

اسپاسم عضلات در فضاهایی که احتمال درگیری وجود دارد

هیپرتروفی عضلات (افزایش حجم عضلات

دنده گردنی یا Cervical rib

علایم و نشانه ها

علایم و نشانه ها به نوع سندرم خروجی قفسه سینه بستگی دارد.

این علایم در سه نوع اصلی سندرم خروجی قفسه سینه قابل ارزیابی هستند:

علایم نورولوژیکی یا عصبی-علایم شریانی یا سرخرگی-علایم وریدی یا سیاهرگی

فهرست