2,292
3 دقیقه

منیسک بافتی شبه غضروفی است که در داخل زانو قرار داشته و وظیفه آن اینست که مانند بالشتکی نیروهای شدید وارده به زانو را جذب کند.

این بافت همچنین وظیفه دارد تا نیروها را بطور متعادلی بین سطوح مفصلی ران و درشت نی توزیع کند. منیسک همچنین سطوح مفصلی را لغزنده کرده و در تغذیه غضروف مفصلی زانو نقش دارد. تشکیل کیست منیسک بعد از پاره شدن آن اتفاق میفتد. با پاره شدن منیسک، بافت نرم کپسول مفصلی اطراف منیسک آنرا احاطه میکند. سپس داخل بافت جدیدی که در کنار منیسک پاره شد ایجاد شده است خالی شده و یک لایه از سلول های سینوویال طح داخلی آنرا میپوشاند و با ترشح مایع سینوویال به داخل این بافت کیست تشکیل میشود.

فهرست