5,362
3 دقیقه

سندرم کونوس مدولاریس

  1. خانه
  2. سندرم
  3. سندرم کونوس مدولاریس
سندرم کونوس مدولاریس (کونوس ترمینالیس)

کونوس مدولاریس (کونوس ترمینالیس)

 آسیب مستقیم مخروط انتهایى موجب تخریب اکثر یا تمام نورونهاى سگمان ساکرال مى‏گردد. نکروز ستون سلولى اینترمدیولترال باعث فلج مثانه و رکتوم، ناتوانى و ضعف جنسى مى‏گردد.

نکروز شاخهاى خاکسترى قدامى و خلفى موجب ضعف حرکتى در پاها و فقدان حس در کفل‏ها شده، اما قسمت پشت اندام تحتانى به علت Overlap حسى در این منطقه دچار فقدان حسى نمى‏شود.

فهرست