2,386
3 دقیقه

این سندروم یک سندروم نادر در عین حال شدید است که از نقصهاى عملکردى در ستونهاى خلفى ناشى مى‏شود.

تصویر کلینیکى شامل سالم باقى ماندن عملکرد حرکتى، حس درد و لمس سطحى (Light) است. حس پروپریوسپشن و اپى کریتیک ( Two-point Discrimination, Graphesthesia و Stereognosis) در زیر سطح ضایعه از بین مى‏رود.

در این افراد الگوى Steppage Gait که همراه با سطح اتکاء عریض است، دیده مى‏شود. در گذشته این سندروم به همراه tabes dorsalis که حالتى همراه با مرحله انتهایى سیفلیس است، دیده مى‏شد.

فهرست