3,328
3 دقیقه

بیماری فرایبرگ Friberg’s infraction به معنی نکروز آوازکولر یا سیاه شدن سر استخوان متاتارس دوم در کف پا است. کسی علت آن را نمیداند ولی ممکن است ضربات مکرر به کف پا موجب بروز آن شود.

بیماری فرایبرگ بیشتر در دختران جوان دیده شده و موجب درد و تورم در پنجه پا در کنار شست شده که با راه رفتن و دویدن شدیدتر میشود. توانایی بیمار در خم کردن انشگت دوم پا کم شده و مفصل این انگشت خشکی پیدا میکند.

بعضی از بیماران مبتلا به فرایبرگ متاتارس دوم بلندتری نسبت به افراد دیگر دارند و در بعضی دیگر در زیر پنجه درست زیر سر متاتارس دوم پینه ایجاد شده است.

فهرست