2,180
3 دقیقه

استخوان کشکک در زمان تولد غضروفی است و در سنین بچگی بتدریج استخوانی میشود. گاهی اوقات این غضروف از دو نقطه شروع به استخوانی شدن کرده و هیچگاه این دو کانون استخوان به هم جوش نخورده و یکی نمیشوند. نتیجه آن یک کشکک دو تکه Bipartite patella است.

معمولا یک تکه بزرگتر و تکه دیگر کوچکتر است. تکه کوچکتر معمولا در قسمت بالایی و خارجی استخوان کشکک قرار داشته و گاهی به آن کشکک فرعی Accessory patella هم میگویند. بین این کشکک فرعی و کشکک اصلی معمولا غضروف و یا بافت فیبری قرار گرفته است.

 کشکک دوتکه بیماری نیست و وجود آن معمولا در رادیوگرافی هایی که به علل دیگر از مفصل زانو تهیه شده است و بصورت تصادفی دیده میشود. مشکل این وضعیت آنست که ممکن است آن را به اشتباه شکستگی کشکک تعبیر کنند

البته در موارد معدودی ممکن است بر اثر ضربه این دو تکه کشکک کمی از هم فاصله بگیرند.

فهرست