1,999
3 دقیقه

سندرم یا بیماری تقاطع

  1. خانه
  2. سندرم
  3. سندرم یا بیماری تقاطع
سندروم یا بیماری تقاطع Intersection syndrome

سندروم یا بیماری تقاطع Intersection syndrome بیشتر در کسانی که حرکات مکرر و یکنواخت در مچ دست انجام میدهند مانند وزنه برداران، پاروزنان و یا اسکی بازان و بیل زدن زیاد، دیده شده و موجب بروز درد در مچ دست و ساعد میشود.

محل درد در سندروم یا بیماری تقاطع حدود سه انگشت بالاتر از مچ دست و بر روی استخوان رادیوس یا زند زبرین است. در این محل دو تاندون که در پایینتر به شست دست متصل میشوند. از روی یکدیگر عبور کرده و با هم تقاطع دارند.

این دو تاندون عبارتند از

تاندون بار کننده کوتاه شست Extensor pollicis brevis

تاندون دور کننده بلند شست Abductor pollicis longus

عضلات این تاندون ها در ناحیه ساعد قرار دارند. انتهای پایینی این عضلات تبدیل به تاندون شده و این دو تاندون به قاعده شست دست متصل شده و موجب باز شدن و دور شدن آن از دیگر انگشتان میگردند. بجز این دو تاندون، تاندون های زیاد دیگری از اطراف مچ دست عبور میکنند. دور تا دور تاندون ها در غلاف نازکی از بافت خاصی به نام سینوویال وجود داردکه موجب میشود آنها به راحتی بر روی یکدیگر و بر روی استخوان زیرین حرکت و لغزش داشته باشند و با کمترین اصطکاک حرکت کنند.

وقتی مچ دست زیاد حرکت میکند و حرکات مکرر و مداوم و یکنواختی داشته باشد دو تاندون ذکر شده مداوما بر روی یکدیگر ساییده میشوند. این سایش موجب تورم غلاف سینوویال اطراف آنها شده و در دراز مدت این غلاف کلفت میشود. این تورم و کلفتی و التهاب موجب بروز درد بر روی تاندون ها میشود.

در اسکی بازان که با چوب اسکی محکم بر روز زمین برفی ضربه میزنند تا به جلو بروند، در پارو زنان که مکررا در هنگام حرکت دادن پارو مچ را حرکت میدهند، در کسانی که وزنه های سنگین را مرتبا بلند کرده یا بر روی زمین میکشند، در کسانی که زیاد با بیل کار میکنند و در بسیاری کارها و فعالیت های ورزشی دیگر حرکات مکرر مچ دست موجب ساییده شدن این دو تاندون بر روی هم و التهاب غلاف سینوویال آن میشوند.

فهرست