2,561
3 دقیقه

سندروم تونل رادیال موجب درد آرنج و ساعد میشود سندروم تونل رادیال Radial tunnel syndrome وقتی ایجاد میشود که عصب رادیال در حین عبور از یک تونل بافتی در ناحیه آرنج تحت فشار قرار میگیرد. علائم این بیماری بسیار شبیه به تنیس البو (آرنج تنیس بازان) بوده و تشخیص آن مشکل است.

آناتومی:

از بین هر دو مهره گردنی مجاور، در هر طرف یک عصب خارج میشود که به آن ریشه عصبی Nerve root میگویند. هشت ریشه عصبی گردنی (در هر طرف گردن) در محلی که به آن شبکه بازویی میگویند با یکدیگر شبکه شده و در نهایت چند عصب از آن خارج میشوند. سه عصب که از بقیه مهم ترند اعصاب رادیال و مدیان و اولنار هستند که تمام مسیر را از گردن تا نوک انگشتان دست طی میکنند.

عصب رادیال در ناحیه بازو از پشت استخوان بازو عبور کرده و سپس در پایینتر چرخیده و خود را به سطح خارجی آرنج میرساند. در آنجا عصب از داخل تونلی بافتی که بوسیله عضلات ساعد تشکیل شده عبور میکند. مهمترین آنها عضله ای بنام سوپیناتور Supinator muscle است. عصب رادیال از زیر عصب سوپیناتور عبور کرده و سپس به پشت ساعد رفته و رشته های متعدد آن به عضلات آن ناحیه عصب دهی میکنند.

علائم سندروم تونل رادیال به علت تحت فشار قرار گرفتن عصب رادیال در ناحیه آرنج و در حین عبور از تونل رادیال ایجاد میشود. علل این فشار ممکن است هر کدام از موارد زیر باشد

کوچک و تنگ بودن تونل:

 ورزش هایی که در آن بطور مکرر حرکات چرخشی ساعد و خم کردن مچ دست انجام میشوند

 ضربه مستقیم به سطح خارجی آرنج و ساعد

فهرست