5,335
3 دقیقه

این سندرم در نتیجه قطع عرضى و یک طرفه نخاع شوکى ایجاد مى‏شود.

در این وضعیت نادر، اما به خوبى شناخته شده، هدایت در یک طرف یا طرف دیگر طناب نخاعى به خط وسط بلوک مى‏شود (مثلاً توسط یک تومور یا مهره شکسته شده).

ضعف اسپاستیک (قطع راه کورتیکواسپاینال لترال)، از بین رفتن حس وضعیت، کیناستتیک و ارتعاش در همان طرف ایجاد مى‏شود.

در طرف مقابل حس درد و حرارت از بین مى‏رود (قطع رشته ‏هاى اسپاینوتالامیک پس از تقاطع). حس لمس عمقى(دقیق) باقى مى‏ماند، زیرا که قسمتى از آن توسط فانیکولوس خلفى طرف مقابل که سالم است، منتقل مى‏شود.

فهرست