2,741
3 دقیقه

تنگی کانال نخاع گردن

  1. خانه
  2. گردن
  3. تنگی کانال نخاع گردن
سندرم لرمیت

فتق دیسک و یا اسپور ‏استخوانی ممکن است باعث تنگی کانال نخاعی یا حفره هایی شود که از طریق آن ریشه های عصبی نخاعی منشعب می شوند.

فشار به طناب نخاعی در منطقه گردن می تواند یک مشکل بسیار جدی باشد چرا که تقریبا کلیه ی اعصابی که به بخش های دیگر بدن می ‏روند، باید از گردن عبور کنند تا به مقصد نهایی خود برسند. ‏

تنگی کانال نخاعی گردنی

تنگی کانال نخاعی گردن هنگامی رخ می دهد که کانال نخاعی باریک شده و بر طناب نخاعی فشار وارد کند. این بیماری اغلب با افزایش سن ‏رخ می دهد. دیسک های موجود در ستون فقرات که باعث جدایی مهره ها از هم و محافظت از آن ها می شوند، ممکن است تحلیل رفته و ‏خشک شوند. در نتیجه، فضای بین مهره ها کاهش می یابد و دیسک ها توانایی خود به عنوان یک کمک فنر یا ضربه گیر را از دست می دهند. ‏ضمناً استخوان ها و رباط ها که ستون فقرات را تشکیل می دهند قابلیت انعطاف خود را تدریجاً از دست می دهند و ضخیم تر می گردند. این ‏تغییرات به باریک شدن یا تنگی کانال نخاعی منجر می شود. علاوه بر این، تغییرات دژنراتیو (خرابی یا انحطاط) در ارتباط با تنگی کانال نخاعی ‏گردن می تواند بر مهره ها به شکلی تاثیر گذارد که به رشد زایده یا اسپور استخوانی منجر شده و باعث فشرده شدن ریشه های عصبی شود..

فهرست