Close
بستن

تمرین کمر درد و گردن درد

مشاهده ویدیو در اینستاگرام

تعداد بیشتری از بیماران به علت نشستن های طولانی دچار کمردرد و گردن درد میشوند. برای پیشگیری میتوانید این حرکات را بر روی صندلی در محل کار انجام دهید.

پست های مرتبط