3,029
3 دقیقه

آسیب های رباط مچ دست

  1. خانه
  2. مطالب
  3. آسیب های رباط مچ دست
رباط مچ دست

کشیدگی یا رگ به رگ شدن مچ دست از آسیب های مهم سیستم اسکلتی انسان بوده لیگامان ها یا رباط ها بافت هایی به شکل نوار های محکم هستند که دو استخوان دو طرف یک مفصل را به یکدیگر متصل کرده و موجب پایداری مفصل میشوند.

آسیب لیگامان های مچ دست به سه صورت امکان پذیر است لیگامان تحت کشش قرار گرفته و پارگی های میکروسکوپی در آن ایجاد میشود پارگی ناقص لیگامان ایجاد میشود پارگی لیگامان کامل است.

آسیب لیگامان های مچ دست موقعی ایجاد میشود که نیروهای بزرگی از این مفصل عبور میکنند و معمول ترین مکانیم آن زمین خوردن با کف دست است. گاهی اوقات پیچش شدید دست موجب این آسیب میشود.

اکثر آسیب های لیگامان های مچ دست در حین فعالیت های ورزشی ایجاد میشوند بخصوص ورزش هایی مانند دوچرخه سواری و اسکی.

فهرست